Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nanopharma, a.s. (dále jen „VOP“)

 

 1. Základní ustanovení

  1. V souladu s ustanovením paragrafu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nanopharma, a.s., se sídlem v Pardubicích, Nová 306, PSČ 53009, Česká republika, IČ 284 48 898, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3160 (dále jen „Prodávající”) práva a povinnosti smluvních stran vznikajících v souvislosti s nebo dle kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a jednotlivcem pomocí internetového obchodu Prodávajícího na www.nfibrecare.com („E-obchod”).

  2. Provozovatelem a vlastníkem webové stránky www.nfibrecare.com je Prodávající. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském je pouze Prodávající oprávněn vykonávat jakákoli vlastnická práva ve vztahu k takové webové stránce. Jakákoli údržba, změny nebo propagace této webové stránky jsou možné pouze se souhlasem Prodávajícího.

  3. Přístup k webové stránce www.nfibrecare.com a její používání je bezplatné; návštěvníci používají tuto webovou stránku na své vlastní nebezpečí. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za bezpečné a nepřetržité používání této webové stránky.

  4. Prodávajícího lze kontaktovat pomocí následující emailové adresy: info@nfibrecare.com.

  5. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy významy uvedené níže:

   1. Zboží” představuje plnou řadu výrobků nabízených Prodávajícím pomocí jeho E-obchodu.

   2. Kupující” představuje jednotlivce, který nevystupuje jako podnikatel v rámci výkonu své ekonomické činnosti, ani jako osoba při nezávislém výkonu své profese. Kupující je spotřebitelem.

   3. Smlouva” představuje určitou kupní smlouvou, která bude uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím skrz E-obchod vlastněný druhým jmenovaným, a to za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží, dodání Zboží a úhrady kupní ceny za Zboží.

   4. Objednávka” představuje objednávku Zboží, kterou učiní skrz E-obchod Kupující.

   5. Email” představuje emailovou schránku Kupujícího, kterou uvede v Objednávce.

   6. Smluvní strany” představují Kupujícího a Prodávajícího.

  6. Kupující souhlasí při uzavření této Smlouvy s používáním komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které Kupujícímu vzniknou při uzavření Smlouvy v souvislosti s používáním takových komunikačních prostředků na dálku, ponese výhradně Kupující (přístup k internetu, telefonní poplatky). Prodávající neuzavírá smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku, u kterých je předmětem smlouvy opakované plnění.

 2. Objednávka; uzavření Smlouvy

  1. Předpokladem pro uzavření Smlouvy je odeslání Objednávky, konkrétně vyplnění a potvrzení formuláře, který je určen pro zaslání Objednávky ze strany Kupujícího. Odesláním Objednávky Kupující prohlašuje, že

   1. od Prodávajícího závazně objednává Zboží uvedené v Objednávce;

   2. se plně seznámil s těmito VOP, souhlasí s nimi a považuje je za závazné;

   3. veškerá ustanovení obsažená v těchto VOP jsou pro Kupujícího jasná, pochopitelná, jasně uspořádaná a čitelná bez jakýchkoli obtíží a omezení, a že tyto VOP byly Kupujícímu předány srozumitelným a jasným způsobem.

  2. Každá objednávka se považuje za návrh Kupujícího uzavřít Smlouvu. Smlouva se považuje za uzavřenou při doručení potvrzení Objednávky Prodávajícím Kupujícímu, které se považuje za souhlas Prodávajícího s návrhem Kupujícího uzavřít Smlouvu. Odesláním Objednávky Kupující prohlašuje, že výslovně souhlasí se způsobem uzavření Smlouvy. Prodávající doručí potvrzení Objednávky na emailovou adresu Kupujícího bez zbytečného prodlení, ledaže by bylo v těchto VOP stanoveno odlišně.

  3. Prodávající si vyhrazuje právo Objednávku nebo jakoukoli její část nepotvrdit v případě, že se toto Zboží nebude již nadále vyrábět nebo dodávat, Zboží bude vyprodané, nebo z jakéhokoli jiného závažného důvodu, který může nastat, a kvůli kterému nelze od Prodávajícího oprávněně očekávat potvrzení Objednávky, jako například porušení jakékoli smlouvy dříve uzavřené mezi Prodávajícím a dotyčným Kupujícím.

  4. Uzavření Smlouvy bez ujednání všech jejích náležitostí v souladu s Občanským zákoníkem je vyloučeno v souladu s ustanovením paragrafu 1726 Občanského zákoníku. Prodávající dále v souladu s ustanovením paragrafu 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje akceptaci nabídky přijaté s dodatkem nebo odchylkou. Prodávající si vyhrazuj právo nedoručit Zboží mimo území Evropské unie.

  5. V případě, že záměrem Prodávajícího není potvrzení Objednávky v souladu s předchozím odstavcem, je Prodávající povinen Kupujícího o takové skutečnosti informovat formou emailu bez zbytečného odkladu.

  6. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu za Zboží nebo jakoukoli její část, a Objednávka nebude Prodávajícím potvrzena, bude uhrazená částka Kupujícímu vrácena bez zbytečného odkladu.

  7. Prodávající a Kupující jednomyslně prohlašují, že Kupující byl před uzavřením Smlouvy nebo před odesláním Objednávky informován o identitě a kontaktních údajích Prodávajícího, identifikaci Zboží, jeho základních vlastnostech, jeho ceně a platbě za Zboží a o způsobech doručení Zboží.

 3. Doručení Zboží

  1. Prodávající doručí Zboží do místa bydliště Kupujícího, které bude uvedeno v Objednávce. Kupující je oprávněn uvést v Objednávce místo, na které má být Zboží doručeno, které bude odlišné od toho, které bude uvedeno jako adresa bydliště.

  2. Ledaže by byly u příslušeného Zboží uvedeny jiné podmínky doručení, dosahuje běžná lhůta dodání Zboží 2 (dva) pracovní dny, za předpokladu, že se místo dodání bude nacházet na území České republiky. Pokud bude místo doručení umístěno kdekoliv jinde v EU, dosahuje lhůta pro dodání 7 (sedm) pracovních dní.

  3. Příslušné podmínky doručení začínají platit ode dne následujícího po dni připsání plné částky kupní ceny za Zboží (včetně ceny za doručení) skrz GoPay na bankovní účet Prodávajícího.

  4. Doručení Zboží bude provedeno doručovatelskou službou, kterou vybere Prodávající. Náklady na doručení budou vždy uvedeny ve formuláři Objednávky před odesláním této Objednávky.

  5. Kupující je povinen Zboží při doručení převzít. V případě, že Kupující Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů na skladování, nebo Prodávající může případně od Smlouvy odstoupit. V případě, že Prodávající od smlouvy odstoupí, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst vzniklé náklady na pohledávku Kupujícího plynoucí z povinnosti Prodávajícího vrátit kupní cenu.

  6. Kupující je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat, zda je balení vcelku, a v případě jakékoli vady tuto skutečnost oznámit kurýrní službě, se kterou bude sepsán a podepsán protokol o škodě. Neúplný nebo poškozený balíček musí být oznámen okamžitě bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží, pokud bude jeho balení poškozeno způsobem signalizujícím nezákonné poškození.

  7. Pokud bude z důvodů ležících na straně Kupujícího nutné Zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem, než který byl uveden v Objednávce, uhradí Kupující náklady vzniklé v souvislosti s opakovaným doručením nebo případně jiným způsobem doručení.

 4. Kupní cena; Platební podmínky

  1. Informace o Zboží a kupní ceně poskytované Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevných chyb. Kupní ceny jsou zobrazovány včetně DPH v zákonné výši s výjimkou nákladů na doručení Zboží. Prodávající může Kupujícímu poskytnout z kupní ceny slevu dle podmínek uvedených v E-obchodě.

  2. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu v souladu se Smlouvou kupní cenu za Zboží stanovenou pro příslušné Zboží v E-obchodě a Zboží převzít.

  3. Ledaže by bylo v těchto VOP dohodnuto odlište, má Kupující povinnost uhradit dodatečně ke kupní ceně za Zboží také náklady na doručení Zboží (viz Článek 3.4.) do místa určení.

  4. Kupní cena za Zboží bude uhrazena pomocí platebního systému GoPay.

 5. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu během 14 dní po převzetí Zboží, bez ohledu na způsobu převzetí Zboží nebo provedení platby (dále jen „Odstoupení“). V takovém případě je Kupující povinen Zboží vrátit Prodávajícímu v nepoškozeném stavu a bez jakýchkoli závad. Kupující doručí Prodávajícímu oznámení o odstoupení během 14 dní po převzetí Zboží. Kupující může použít příslušný formulář o oznámení o odstoupení, který je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího, a je přiložen jako Příloha k těmto VOP.

  2. Lhůta na odstoupení se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení bude Prodávajícímu doručeno před uplynutím takové lhůty (viz článek 5.1. těchto VOP). Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě a bude zasláno na adresu sídla Prodávajícího.

  3. V případě Odstoupení má Kupující povinnost vrátit nebo odeslat Zboží do skladu Prodávajícího na adrese Skladon, Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava, Česká republika během 14 od Odstoupení. V případě zaslání Zboží poštou má Kupující povinnost Zboží zabalit, pokud možno do originálního balení, v opačném případě do jakéhokoli vhodného balení, aby se předešlo škodám nebo zničení. Kupující musí přiložit kopii dodacího listu nebo faktury.

  4. V případě řádného Odstoupení vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu za Zboží a náklady na doručení Zboží, které obdržel od Kupujícího, nejpozději během 14 dní ode dne, kdy bude splněna každá z následujících podmínek:

   1. Oznámení o Odstoupení bylo doručeno Prodávajícímu; a

   2. Prodávající obdržel Zboží.

  5. Kupní cena za Zboží a náklady na doručení Zboží budou vráceny za použití identických platebních možností, které byly použity Kupujícím při provedení úhrady kupní ceny Zboží a nákladů na doručení zboží, ledaže by bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto odlišně.

  6. Kupující nese odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty Zboží, které vznikne v důsledku nakládání se Zbožím způsobem jiným, než který je potřebný pro seznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkcionality (jiné než faktické používání Zboží). V případě, že vrácené Zboží bude poškozeno v důsledku porušení povinností ze strany Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu za snížení hodnoty Zboží a započíst takovou úhradu na vratku kupní ceny.

  7. V případě Odstoupení nese veškeré přímé náklady vzniklé v souvislosti s vrácením Zboží Kupující, především náklady na doručení Zboží zpět Prodávajícímu.

  8. Kupující není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zboží rozbalil, a Zboží nelze vrátit z hygienických důvodů. Pro tyto účely se rozbalením rozumí odstranění ochranné fólie balíčku nebo jakýchkoli prostředků chránících obsah Zboží proti hygienickému nebo jinému znehodnocení kvality Kupujícím. Pro zamezení pochybností představuje vytažení Zboží z jeho balení, především vytažení mask NFIBRECARE z jejich zapečetěných balení, za nevratné znehodnocení a použití Zboží, které nelze následně vrátit.

 6. Odpovědnost za vady / záruka

  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními ustanoveními dle českých zákonů.

  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží bude při předání bez jakýchkoli vad. Prodávající Kupujícímu především zaručuje, že při převzetí Zboží Kupujícím:

   1. Zboží bude mít složení (obsah) dohodnuté mezi Smluvními stranami, a v případě absence takové dohody bude mít Zboží takové složení (obsah), které je popsáno Prodávajícím nebo výrobcem, nebo které Kupující očekává s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy provedené ze strany Prodávajícího nebo výrobce;

   2. Zboží je vhodné pro účel použití uvedený Prodávajícím, nebo pro takový účel, pro který je Zboží tohoto druhu běžně používáno;

   3. Zboží bude dodáno v odpovídajícím množství, mírách nebo váze; a

   4. Zboží splňuje požadavky specifikované v příslušných právních předpisech České republiky.

   V případě Zboží představující kosmetické výrobky, jako třeba kosmetické masky NFIBRECARE, Kupující souhlasí a bere na vědomí, že Prodávající není odpovědný a nezaručuje účinek použití takového Zboží, včetně toho, že Zboží bude mít kosmetický dopad, který Kupující očekává.

  3. Kupující bere na vědomí, že každé ze Zboží je pouze na jedno použití. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli škody, nebo škody vzniklé v důsledku opakovaného použití Zboží.

  4. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v rámci běžného použití nebo porušením příslušných Pokynů k použití.

  5. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za kvalitu Zboží (dále jen „Záruční doba“) do dne použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, tak jak je uvedeno na Zboží za předpokladu, že Kupující dodrží příslušné podmínky vztahující se ke skladování takového Zboží, a ledaže by bylo Zboží otevřeno, s výjimkou případů, kdy je takové otevření nutné pro zjištění vady, které má dopad na Zboží.

  6. Poskytnutím záruky za kvalitu a/nebo uvedením lhůty použitelnosti nebo minimální trvanlivosti Zboží Prodávající garantuje, že Zboží bude schopno použití pro běžné účely, nebo že si Zboží udrží své běžné vlastnosti po určitou dobu. Specifikace Záruční doby, nebo doby použitelnosti, nebo minimální trvanlivosti tohoto Zboží na balení nebo v inzerci má stejné účinky. Prodávající ručí pouze za vady vzniklé v důsledku chybného výrobního procesu nebo chyby při vyřizování Objednávky (jako třeba neúplná dodávka, dodání chybného Zboží, poškozené balení nebo poškozené Zboží).

  7. Záruční doba počíná běžet v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. Pokud bylo Zboží zasláno poštou v souladu se Smlouvou, začíná Záruční doba běžet od okamžiku dodání Zboží do místa určení dle Článku 3.1.

  8. Kupující nemá dle této záruky žádná práva, pokud dojde ke způsobení vady v důsledku vnější události, ke které dojde po přechodu rizika škody na Zboží na Kupujícího.

  9. Kupující je povinen Prodávajícího informovat o vadách bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu identifikovat během kontroly provedené řádně včas a s řádnou péčí.

  10. V rozsahu povoleném zákonem Smluvní strany souhlasí, že:

   1. v případě vady může Kupující požadovat náhradu vadného Zboží;

   2. po výměně, v případě, že k vadě došlo opakovaně (třetí reklamace vadného Zboží), nebo v případě, že je Zboží zasaženo větším počtem vad (ne méně než tři vady v jeden okamžik), může Kupující odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení Kupní ceny.

  11. Článek 6.10 se neuplatní, pokud má Kupující v souvislosti s uplatněním nároků na reklamaci během Záruční doby v důsledku působnosti zákona širší nebo výhodnější práva, přičemž se v takovém případě uplatní zákonná práva.

  12. Jakákoli záruční reklamace (Stížnost) musí být zaslána Prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo na adresu místa podnikání Prodávajícího. Prodávající vystaví o podání takové reklamace písemné potvrzení, včetně informace o předmětu takové reklamace a vyžadovaném způsobu řešení reklamace ze strany Prodávajícího; dodatečně, Prodávající vystaví Kupujícímu potvrzení o termínu a způsobu vyřešení takové reklamace, včetně písemného zdůvodnění ve vztahu k důvodům pro odmítnutí reklamace. Prodávající nebo jím určení zaměstnanci rozhodnou o reklamaci okamžitě nebo v případě komplikovaných případů během 3 pracovních dnů. Čas vyžadovaný k profesionálnímu zhodnocení vad (odpovídající typu výrobku nebo služby) není do tohoto časového limitu zahrnut. Reklamace včetně jejího vyřešení bude vyřešena nejpozději během 30 dní od jejího podání, ledaže by se smluvní strany dohodly na delší lhůtě. Uplynutí této lhůty bez vyřešení reklamace se považuje za hrubé porušení smlouvy.

  13. Kupující rozhoduje sám, zda použije či nepoužije nebo aplikuje Zboží dle svého vlastního uvážení a odpovědnosti. Informace ve vztahu ke způsobu použití či aplikace jsou uvedeny na balení příslušného Zboží nebo na informaci umístěné uvnitř balení Zboží.

 7. Alternativní řešení sporů

  1. V případě jakéhokoli spotřebitelského sporu mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy, ve kterém Smluvní strany nevyřeší spor vzájemnou dohodou mezi sebou, může Kupující podat žádost požadující přátelské (mimosoudní) urovnání takového sporu u subjektu, který je určen, aby přátelsky řešil spotřebitelské spory, konkrétně u:

   Česká obchodní inspekce (“ČOI”)
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2

   Webová stránka ČOI: adr.coi.cz
   Emailová adresa ČOI: adr@coi.cz.

  2. Postup vyžadující přátelské (mimosoudní) urovnání spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na žádost Kupujícího, a pouze v případě, že nebylo možné spor urovnat přímo s Prodávajícím. Žádost může být podána během jednoho (1) roku ode dne první reklamace svých práv Kupujícím, která je předmětem sporu s Prodávajícím.

  3. Před kontaktováním ČOI s žádostí o přátelské (mimosoudní) urovnání sporu kontaktuje Kupující v této záležitosti nejprve Prodávajícího, a to za účelem vyřešení nastalé situace.

  4. K vyřešení spotřebitelského sporu podle smlouvy, která byla uzavřena „online“, mohou smluvní strany použít přátelské (mimosoudní) urovnání takového sporu ve formě „online“ formuláře. Postup vyžadující přátelské (mimosoudní) urovnání sporu dle takové dohody je zahájen na základě stížnosti podané elektronickou formou. Stížnosti mohou být vzneseny a spory mohou být spravovány pomocí online platformy na řešení sporů zavedené Evropskou komisí (dále jen „Platforma“), která je k dispozici na webové stránce uvedené níže.

   Pro webovou stránku Platformy se, prosím, podívejte na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5. Postup v souladu s tímto Článkem 7 se nepovažuje za mediaci ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo arbitrážní řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho uplatnění nemá žádný dopad na práva Smluvních stran předložit spor ČOI nebo soudu.

  6. Po dobu, po kterou probíhají jednání ve vztahu k přátelskému (mimosoudnímu) ujednání sporu, a do doby, než jedna ze Smluvních stran sporu výslovně odmítne v jednáních pokračovat, nezačnou běžet zákonné lhůty a promlčecí lhůty v souladu s Občanským zákoníkem.

 8. Použití ve vztahu k fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám

  1. Fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby se považují za Kupujícího v případě, že nakoupí Zboží skrz E-obchod. Tyto VOP se uplatní mutatis mutandis s výjimkou Článku 5 (Odstoupení od smlouvy) a Článku 7 (Alternativní řešení sporů).

 9. Závěrečná ustanovení

  1. Vztahy a (případné) spory, které mohou v souvislosti se Smlouvou vzniknout, se řídí výlučně zákony České republiky a budou vyřešeny výlučně (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) soudy s jurisdikcí v České republice.

  2. Smlouva je uzavřena v anglickém jazyce. Pokud bude vypracován překlad Smlouvy pro účely pohodlí Kupujícího, výklad podmínek uvedených v anglické verzi Smlouvy v případě jakéhokoli sporu převládá.

  3. Každá ze smluvních stan prohlašuje, že poskytla druhé Smluvní straně veškeré informace potřebné pro uzavření Smlouvy.

  4. Bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany není jak Prodávající, tak Kupující oprávněn postoupit jakákoli práva a povinnosti vznikající v souladu s touto Smlouvou, nebo Smlouvu samotnou, zcela nebo částečně jakékoli třetí straně.

  5. Smluvní strany se dohodly, že Kupující není oprávněn započíst své (případné) pohledávky vzniklé dle této Smlouvy vůči jakýmkoli nárokům, které může mít Prodávající z titulu finančního plnění vznikajícího dle a v souvislosti s touto Smlouvou.

  6. Pokud bude jakékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP shledáno neplatným nebo neúčinným, bude takové neplatné ustanovení nahrazeno ustanoveními, jejichž účel bude co nejvíce odpovídat takovým neplatným ustanovením. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá dopad na platnost zbylých ustanovení. Jakékoli změny nebo dodatky ke Smlouvě nebo VOP musí být učiněny v písemné formě.

  7. Obě Smluvní strany přijímají riziko změny okolností a ustanovení paragrafu 1765 odst. 1 a paragrafu 1766 Občanského zákoníku se neuplatní. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a souhlasí s dohodnutou cenou za plnění bez jakýchkoli výhrad.

  8. V případě jakýchkoli pochybností, zda bylo Zboží dodáno či nikoliv, nebo zda byl jakýkoli jiný čin (telefonní hovor, email nebo fax, žádost, oznámení, atd.) proveden či nikoliv, považuje se výkaz ze systému Prodávajícího za dostačující důkaz.

  9. Jakákoli korespondence mezi Smluvními stranami bude doručována následovně: pokud bude doručováno Prodávajícímu, tak na adresu jeho sídla nebo na poskytnutou emailovou adresu: info@nfibrecare.com, a pokud bude doručováno Kupujícímu, tak na jeho adresu bydliště uvedenou v Objednávce nebo na emailovou adresu poskytnutou v Objednávce.

  10. Jakékoli záležitosti odlišné od těch, které jsou uvedeny zde, se řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) a ostatními příslušnými zákony ve znění jejich pozdějších předpisů.

  11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jakýchkoli jejích částí se stávají platnými účinnými od 1.9.2018, a nahrazují a ruší veškeré předchozí znění VOP včetně jejich částí; elektronická verze těchto VOP je k dispozici na webových stránkách E-obchodu.


Příloha k Všeobecným obchodním podmínkám

Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy

(Prosíme, vyplňte formulář a zašlete nám jej zpět, pokud si přejete od Smlouvy odstoupit)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Příjemce:
Nanopharma, a.s.
Pardubice, Nová 306, PSČ 53009, Česká republika
e-mail: info@nfibrecare.com

Tímto Vás informuji(eme), že odstupuji/eme od Smlouvy:

Datum Objednávky/datum přijetí potvrzení:

Jméno a příjmení Kupujícího/Kupujících:

Adresa Kupujícího/Kupujících:

Podpis Kupujícího/Kupujících (pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)

Datum: